Kategorie
Komunikaty

Komunikat dyrektora CKE w sprawie ustalenia terminów egzaminu gimnazjalnego w 2009 r.‎

Na podstawie § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 5 Rozporządzenia Ministra ‎Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, ‎klasyfikowania i  promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i ‎egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej ‎rozporządzeniem, ustalam terminy egzaminu gimnazjalnego w 2009 r.‎

‎1.‎ Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia 

a)‎ część humanistyczna – 22 kwietnia 2009 roku (środa), godz. 9.00‎
b)‎ część matematyczno-przyrodnicza – 23 kwietnia 2009 roku (czwartek), godz. 9.00‎
c)‎ język obcy nowożytny – 24 kwietnia 2009 roku (piątek), godz. 9.00‎

z zastrzeżeniem pkt 2.‎

‎2.‎ Termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się ‎w  semestrze jesiennym

a)‎ część humanistyczna – 13 stycznia 2009 roku (wtorek), godz. 15.00‎
b)‎ część matematyczno-przyrodnicza – 14 stycznia 2009 roku (środa), godz. 15.00‎
c)‎ język obcy nowożytny – 15 stycznia 2009 roku (czwartek), godz. 15.00‎

‎3.‎ Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz ‎‎§ 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia (termin dodatkowy) ‎

a)‎ część humanistyczna – 2 czerwca  2009 roku (wtorek), godz. 9.00‎
b)‎ część matematyczno-przyrodnicza – 3 czerwca 2009 roku (środa), godz. 9.00‎
c)‎ język obcy nowożytny – 4 czerwca 2009 roku (czwartek), godz. 9.00‎

z zastrzeżeniem pkt 4.‎

‎4.‎ Termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się ‎w  semestrze jesiennym, przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 ‎i 4 rozporządzenia (termin dodatkowy)‎

a)‎ część humanistyczna – 22 kwietnia 2009 roku (środa), godz. 9.00‎
b)‎ część matematyczno-przyrodnicza – 23 kwietnia 2009 roku (czwartek), godz. 9.00‎
c)‎ język obcy nowożytny – 24 kwietnia 2009 roku (piątek), godz. 9.00‎
 

                                                                        

Kategorie
Komunikaty

Komunikat dyrektora CKE ‎w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu w 2009 r.‎

Na podstawie § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1  i § 146 ust. 5 Rozporządzenia Ministra ‎Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, ‎klasyfikowania i  promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej ‎rozporządzeniem, ustalam terminy sprawdzianu w 2009 r.‎

‎1.‎ Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia–‎‎    2 kwietnia 2009 roku (czwartek), godz. 9.00‎

z zastrzeżeniem pkt 2.‎

‎2. Termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze ‎jesiennym –  12 stycznia 2009 roku (poniedziałek), godz. 15.00‎

‎3.‎ Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § ‎‎146 ust. 3 i 4 rozporządzenia 3 czerwca 2009 roku (środa), godz. 9.00‎

z zastrzeżeniem pkt 4.‎

‎4.‎ Dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się ‎w semestrze jesiennym, przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. ‎‎3 i 4 rozporządzenia –  2 kwietnia 2009 roku (czwartek), godz. 9.00‎

                                                                              

Kategorie
Komunikaty

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2009 roku

Komunikat dyrektora CKE o wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w czerwcu 2009 roku.

Na podstawie § 112 ust.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami) ogłaszam wykaz turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego w czerwcu w roku 2009.
 

 Lp. Nazwa olimpiady/turnieju Adres Komitetu Głównego

Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie

 1 Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „Euroelektra” Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich
ul. Rumińskiego 6
85-030 Bydgoszcz
 technik elektryk
 technik elektronik
 technik telekomunikacji
 2 Olimpiada Techniki Samochodowej Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
ul. Kazimierzowska 52
02-546 Warszawa 
 elektromechanik pojazdów samochodowych
 mechanik pojazdów samochodowych
 technik mechanik
 technik mechatronik
 technik pojazdów samochodowych
 3 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49
00-042 Warszawa
 technik ekonomista
 4 Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej Stowarzyszenie Geodetów Polskich
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
 technik geodeta
 5 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Al. Armii Ludowej 16 p.316
00-637 Warszawa
 technik budownictwa 
 6 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  Akademia Podlaska
ul. 3 maja 54
08-110 Siedlce 
 technik agrobiznesu
 technik hodowca koni
 technik inżynierii środowiska i melioracji
 technik leśnik
 technik mechanizacji rolnictwa
 technik ochrony środowiska
 technik ogrodnik
 technik organizacji usług gastronomicznych
 technik rolnik
 technik technologii żywności
 technik weterynarii
 technik żywienia i gospodarstwa domowego
 7 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Stomatologicznych  Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza
ul. Pokoju 4
43-190 Mikołów 
 higienistka stomatologiczna 
 8 Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości  Polski Związek Stowarzyszeń
Wynalazców i Racjonalizatorów
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa 
 technik budownictwa 
 technik budownictwa okrętowego
 technik ekonomista
 technik elektronik
 technik elektryk
 technik mechanik
 technik informatyk
 technik teleinformatyk
 technik leśnik
 technik ochrony środowiska
 technik technologii żywności
 technik telekomunikacji
 technik żywienia i gospodarstwa domowego 
 technik handlowiec
 technik spedytor
 technik mechatronik
 technik elektroenergetyk transportu szynowego
 technik technologii drewna
 technik geodeta
 technik drogownictwa
 technik urządzeń sanitarnych
 technik architektury krajobrazu
 9 Olimpiada Wiedzy o Żywieniu

Komitet Główny Olimpiady
Wiedzy o Żywieniu
Zespół Szkół Nr 6 im. M.Reja
ul. Sowińskiego 3
70-236 Szczecin

 kelner
 kucharz
 technik hotelarstwa
 technik organizacji usług gastronomicznych
 technik żywienia i gospodarstwa domowego 
 10 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności  Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. Warzywna 19
61-658 Poznań 
 technik technologii żywności
 technik żywienia i gospodarstwa domowego
 11 Olimpiada Wiedzy Technicznej Komitet Główny Olimpiady
Wiedzy Technicznej
Muzeum Techniki NOT
Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 technik budownictwa
 technik budownictwa okrętowego
 technik budownictwa wodnego
 technik dróg i mostów kolejowych
 technik elektroenergetyk transportu szynowego
 technik elektronik
 technik elektryk
 technik mechanik
 technik mechanizacji rolnictwa
 technik mechatronik
 technik telekomunikacji
 12 Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średnie Przedsiębiorczości
Komitet Główny Turnieju 
Zespół Szkół Zawodowych nr 5
ul. J. Dawida 5/7,
50-527 Wrocław 
 cukiernik 
 13 Ogólnopolski Turniej Cukierniczy Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. Warzywna 19
61-658 Poznań
 cukiernik 
 14 Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średnie Przedsiębiorczości
Komitet Główny Turnieju
Zespół Szkół Zawodowych nr 5
ul. J. Dawida 5/7
50-527 Wrocław 
 piekarz 
 15 Ogólnopolski Turniej Piekarski Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. Warzywna 19
61-658 Poznań
 piekarz 
 16 Ogólnopolski Turniej
Przetwórstwa Mięsa
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. Warzywna 19
61-658 Poznań
 rzeźnik-wędliniarz
 17 Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich  Fundacja Liceów Handlowo-Kupieckich
ul. M.Skłodowskiej-Curie 10
85-094 Bydgoszcz 
 technik ekonomista
 technik handlowiec
 

18

 

Olimpiada Innowacji
Technicznych (OIT)

 

Polski Związek Stowarzyszeń
Wynalazców i Racjonalizatorów
(PZSWiR)
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa 

 technik budownictwa
 technik budownictwa okrętowego
 technik dróg i mostów kolejowych
 technik elektronik
 technik elektryk
 technik mechanik
 technik informatyk
 technik geodeta
 technik geolog
 technik leśnik
 technik mechanizacji rolnictwa
 technik technologii chemicznej
 technik telekomunikacji
 technik transportu kolejowego
 technik włókiennik
 technik technologii drewna
 technik ochrony środowiska
technik architektury krajobrazu
 technik mechatronik

 19


Turniej Młodych Mistrzów Techniki

Polski Związek Stowarzyszeń
Wynalazców i Racjonalizatorów
(PZSWiR)
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa 

 technik budownictwa
 technik budownictwa okrętowego
 technik dróg i mostów kolejowych
 technik elektronik
 technik elektryk
 technik mechanik
 technik informatyk
 technik geodeta
 technik geolog
 technik leśnik
 technik mechanizacji rolnictwa
 technik technologii chemicznej
 technik telekomunikacji
 technik transportu kolejowego
 technik włókiennik
 technik technologii drewna
 technik ochrony środowiska
technik architektury krajobrazu
 technik mechatronik

 20 Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
 technik elektronik
 technik elektryk
 technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 technik elektroenergetyk transportu szynowego
 technik elektroniki medycznej
 technik mechatronik
 technik teleinformatyk
 technik telekomunikacji
 21 Turniej Wiedzy
o Mleku i Mleczarstwie
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich,  Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa
 technik technologii żywności
 22 Olimpiada Logistyczna Wyższa Szkoła Logistyki
ul. E.Estkowskiego 6
61-755 Poznań
 technik logistyk
 technik spedytor
 23 Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Zespół Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich im. Emilii Gierczak, ul.Łopuskiego 13,
78-100 Kołobrzeg

 technik hotelarstwa
 24 Olimpiada Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji Wyższa Szkoła Bankowa
Al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
 technik administracji
 technik ekonomista
 technik handlowiec
 technik rachunkowości

Kategorie
Komunikaty

Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2009 roku

Na podstawie § 63 ust. 1 punkt 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zmianami), podaję do publicznej wiadomości listę środowisk, języków programowania i programów użytkowych, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2009 roku:
 

 Środowisko

 Język programowania
(kompilator)*

 Program użytkowy*

Windows z systemem
plików NTFS 

– Turbo Pascal 5.5 lub nowszy
– Free Pascal (FPC 2.0) lub nowszy
– MS Visual Studio C++
– Borland C++ Builder 6
  Personal
– Dev C++ 4.9.9.2 lub nowszy
– Delphi 7 Personal
– MS Visual Studio VB  
– Java SE Development Kit 6 lub nowszy

– MS Office 2000 (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint)

– MS Office 2003 (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint)

– MS Office 2007 (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint)

Linux z KDE  – FreePascal (FPC 2.0) lub nowszy
– GCC 4.1.1 C/C++ lub nowszy
– Java SE Development Kit 6 lub nowszy
– OpenOffice i MySQL 5.0 lub nowszy

*tylko jeden dla wybranego środowiska

Uwaga: Zdający jest zobowiązany wybrać środowisko wraz z językiem      programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę. Jeżeli szkoła posiada MS Office 2002/XP to zdający może go wybrać i korzystać z niego na ‎egzaminie – a w deklaracji należy zaznaczyć go jako MS Office 2003.
Od roku szkolnego 2009/10 z listy zostanie usunięty MS Visual Studio VB.
Dane do drugiej części egzaminu będą dostarczone dla każdego zdającego na płycie CD.

  

Skip to content