Wnioski i formularze

Wnioski i formularze:

Informujemy że dokumenty na szkolenia są przyjmowane przez cały rok niezależnie od terminów szkoleń. Dla każdego zakresu egzaminu lub kilku zawodów należy złożyć osobny komplet dokumentów wraz z odpowiednio poświadczonymi załącznikami.

Wszystkie pliki w formacie .pdf

Wniosek o przyjęcie na szkolenie – kształcenie ogólne

Wniosek o przyjęcie na szkolenie – kształcenie zawodowe

Formularz dla kandydata na egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Formularz aktualizacji danych

Wykaz zawodów i kwalifikacji w zawodach – formuła 2019

Wniosek o skreślenie z listy egzaminatorów

Wniosek o skreślenie z listy egzaminatorów –  z powodu zmiany miejsca zamieszkania

Uwaga!  Formularz jest integralną częścią wniosku.
Należy składać oba dokumenty oraz załączniki wymienione we wniosku, osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
ul. T. Zielińskiego 57
53-533 Wrocław

Skip to content