Duplikaty dokumentów

Wymiana dokumentów

W przypadku błędów lub omyłek w treści wystawionych zaświadczeń, świadectw, certyfikatów, aneksów, dyplomów lub w przypadku zmiany danych osobowych na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego, należy złożyć w OKE we Wrocławiu podanie o wymianę posiadanego dokumentu lub dokumentów. Wraz z podaniem należy przedłożyć oryginał dokumentu potwierdzającego dane osobowe zawierający imię, nazwisko oraz numer PESEL (np.:  zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL, powiadomienie o zmianie lub nadaniu numeru PESEL, orzeczenie sądowe, decyzję administracyjną itp.) oraz oryginały uprzednio otrzymanych dokumentów podlegających wymianie (dokument lub dokumenty podlegają wymianie za zwrotem dokumentu lub dokumentów uprzednio wystawionych). Oryginały dokumentów potwierdzających dane osobowe lub zmianę danych osobowych są zwracane po wykonaniu kopii w OKE we Wrocławiu.

Podanie wraz z dokumentami należy przesłać listem poleconym, przesyłką kurierską lub złożyć bezpośrednio w siedzibie OKE we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław.

Czynności związane z wymianą dokumentów z powodu błędu, omyłki lub zmiany danych osobowych na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego nie podlegają opłacie.

Podstawa prawna: § 59 ust. 5 oraz § 60 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2023 r. poz. 1120)

Wystawianie duplikatów dokumentów

W przypadku utraty (zniszczenia, zgubienia, kradzieży) oryginału świadectwa, certyfikatu, zaświadczenia, aneksu, dyplomu, odpisu świadectwa dojrzałości lub odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do OKE we Wrocławiu, która wydała ten dokument, z wnioskiem o wydanie duplikatu tego dokumentu.

Duplikat ma moc oryginału i może być wydany ponownie.

Podstawa prawna: § 61 ust. 1, ust. 3 i ust. 9 oraz § 67 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2023 r. poz. 1120).

Jednocześnie informujemy, że z chwilą wydania duplikatu oryginał dokumentu traci ważność. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału należy zwrócić go OKE we Wrocławiu.

Duplikat jest wystawiany w przypadku utraty następujących oryginałów dokumentów:

 • zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w sześcioletniej szkole podstawowej,
 • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • świadectwa dojrzałości i/lub jego odpisu (dotyczących nowej matury zdawanej w roku 2002 oraz wydawanych od 2005 roku),
 • aneksu do świadectwa dojrzałości i/lub jego odpisu (dotyczących nowej matury zdawanej w roku 2002 oraz wydawanych od 2005 roku),
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego wydawanego absolwentom, o których mowa w art. 44zzp ustawy o systemie oświaty,
 • świadectwa ukończenia szkoły (podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego) na podstawie egzaminów eksternistycznych,
 • zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio dla zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia,
 • świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie,
 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikatu kwalifikacji zawodowej,
 • dyplomu zawodowego.

W celu uzyskania duplikatu w/w dokumentów należy

 1. Wypełnić i czytelnie podpisać wniosek o wydanie duplikatu
  (formularz online lub pdf)
 2. Dokonać wpłaty 26 złotych za każdy egzemplarz duplikatu na konto bankowe OKE we Wrocławiu

NBP Oddział Okręgowy Wrocław 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko oraz nazwę dokumentu, którego dotyczy opłata.

 1. Komplet dokumentów (wypełniony i podpisany wniosek o wydanie duplikatu oraz potwierdzenie wpłaty) należy dostarczyć do OKE Wrocławiu:
   • osobiście do siedziby:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław

   • pocztą tradycyjną na adres:
    Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
    ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław
   • pocztą elektroniczną po zeskanowaniu wniosku i dowodu wpłaty na adres: sekretariat@oke.wroc.pl
   • przez platformę e-PUAP, adres skrzynki: OKEWROC/skrytka
UWAGA
 1. Nie będą rozpatrywane wnioski niekompletne, niepodpisane i/lub bez dowodu wpłaty.
 2. W przypadku egzaminu maturalnego okręgowe komisje egzaminacyjne wydają absolwentom odpis świadectwa dojrzałości i odpis aneksu do świadectwa dojrzałości, każdy wyłącznie w jednym egzemplarzu (§ 34 ust. 8 i § 35 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – Dz. U. z 2023 r. poz. 1120).
 3. Duplikaty można odebrać osobiście w siedzibie OKE we Wrocławiu lub otrzymać przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem jej odbioru (§ 9 ust. 1 pkt 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – Dz. U. z 2023 r. poz. 1120).
 4. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Poczty Polskiej (https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/przesylki-zagraniczne/listy/list-polecony/) nie świadczy ona usługi potwierdzenia odbioru dla zagranicznych rejestrowanych przesyłek listowych do następujących krajów: Brazylii, Danii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
  W związku z tym do ww. krajów nie wysyłamy dokumentów.

W przypadku utraty suplementu do dyplomu zawodowego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy złożyć wniosek o ponowne wydanie suplementu. Za ponowne wydanie suplementu nie pobiera się opłaty.

W przypadku utraty decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów można złożyć wniosek w formie pisma skierowanego do dyrektora OKE we Wrocławiu o wydanie duplikatu tej decyzji. Za poświadczenie zgodności duplikatu z oryginałem decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów pobiera się opłatę skarbową w wysokości 5 złotych od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe OKE we Wrocławiu:

NBP Oddział Okręgowy Wrocław 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000

Szczegółowe informacje na temat wymiany dokumentów i wystawiania duplikatów dokumentów wydanych przez OKE we Wrocławiu można uzyskać dzwoniąc pod numer 71 785 18 52 lub mailowo: sekretariat@oke.wroc.pl

Formularze

Formularz wniosku o wydanie duplikatu – wypełnij wniosek

Formularz wniosku o wydanie suplementu

Formularz wniosku o zwrot opłaty

Skip to content