Duplikaty dokumentów

Wymiana dokumentów i wystawianie duplikatów

Wymiana dokumentów

W przypadku błędu na zaświadczeniach, świadectwach lub dyplomach lub w wypadku konieczności dokonania zmian danych osobowych w wyniku wyroku sądu lub decyzji administracyjnej, należy wystąpić do OKE z podaniem o wymianę dokumentu/dokumentów. Do podania należy dołączyć oryginał  dokumentu potwierdzającego poprawne dane osobowe zawierający imię nazwisko oraz numer PESEL (np.: dowód osobisty, odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL, wyrok sądu, decyzja administracyjna itp.) oraz oryginały uprzednio wydrukowanych dokumentów podlegających wymianie. W przypadku zmiany numeru PESEL należy również dołączyć decyzję o nadaniu nowego lub zmianie numeru PESEL. Oryginały dokumentów potwierdzających zmianę danych są zwracane po wykonaniu kopii w OKE.

Podanie oraz dokumenty należy przesłać listem poleconym, przesyłką kurierską lub złożyć bezpośrednio w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław.

W przypadku zniszczenia bądź zagubienia oryginału dokumentu, należy wystąpić do OKE we Wrocławiu o sprostowanie danych, załączając wymagane dokumenty, oraz dodatkowo załączyć wniosek o wydanie duplikatu dokumentu wraz z dowodem wpłaty.

Czynności związane z wymianą dokumentów z powodu błędu lub na podstawie decyzji administracyjnej lub wyroku sądu nie podlegają opłacie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 lipca 2021 r., poz. 1203 – § 23.1.

Wystawianie duplikatów

Duplikaty wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia) – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 lipca 2021 r., poz. 1203 – § 24.1.

Dotyczy utraty następujących oryginałów:

 • zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 • zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • świadectw dojrzałości, wydanych od 2005 roku oraz dotyczących nowej matury zdawanej w roku 2002,
 • odpisów świadectw dojrzałości wydanych od 2005 roku oraz dotyczących nowej matury zdawanej w roku 2002,
 • aneksów do świadectw dojrzałości wydanych od 2005 roku oraz dotyczących nowej matury zdawanej w roku 2002,
 • odpisów aneksów do świadectw dojrzałości wydanych od 2005 roku oraz dotyczących nowej matury zdawanej w roku 2002,
 • zaświadczeń maturalnych wydawanych absolwentom, o których mowa w art. 44zzp ustawy o systemie oświaty,
 • świadectw ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum/liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych,
 • świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
 • dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • zaświadczeń eksternistycznych dla zasadniczej szkoły zawodowej/szkół branżowych,
 • certyfikatów kwalifikacji zawodowej wydawanych od 2020 roku,
 • dyplomów zawodowych wydawanych od 2020 roku.

W celu uzyskania duplikatu w/w dokumentów należy

 1. dokonać wpłaty 26 złotych za każdy egzemplarz duplikatu na konto bankowe OKE we Wrocławiu

NBP Oddział Okręgowy Wrocław 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko oraz nazwę dokumentu, którego dotyczy opłata;

 1. wypełnić wniosek o wydanie duplikatu (Formularz wniosku o wydanie duplikatu).
  Wniosek należy czytelnie podpisać.
 2. Komplet dokumentów (wypełniony i podpisany wniosek o wydanie duplikatu oraz potwierdzenie wpłaty) należy dostarczyć do OKE Wrocław:
   • Osobiście na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
ul. Zielińskiego 57 53-533 Wrocław

   • Pocztą tradycyjną na adres:
    Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
    ul. Zielińskiego 57 53-533 Wrocław
   • pocztą elektroniczną po zeskanowaniu wniosku i dowodu wpłaty na adres: wo.sekretariat@oke.wroc.pl
   • przez platformę ePUAP

W celu uzyskania duplikatu suplementu do dyplomu należy złożyć podanie zawierające dane osobowe wraz z numerem PESEL, dane kontaktowe wraz z numerem telefonu i adresem mailowym oraz nazwą i symbolem cyfrowym zawodu, którego suplement dotyczy.

Nie będą rozpatrywane wnioski niekompletne, niepodpisane, bez dowodu wpłaty.

UWAGA

 1. Nie wydajemy duplikatów na poczekaniu. 
 2. Uwaga! Dokumenty nieodebrane w ciągu roku od złożenia wniosku są niszczone. W przypadku nieodebrania duplikatu w ciągu roku, wydanie kolejnego duplikatu możliwe będzie po ponownym złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty za wydanie.
 3. Informujemy Państwa, że okręgowe komisje wydają absolwentom oryginał świadectwa dojrzałości lub aneks do świadectwa dojrzałości i jeden odpis – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 lipca 2021 r., poz. 1203 – § 8 ust. 9 oraz § 9 ust. 5.
  OKE we Wrocławiu nie wydaje zatem absolwentom szkół ponadgimnazjalnych dodatkowych odpisów świadectw dojrzałości. W sprawie rodzaju i formy składanych przy rekrutacji dokumentów należy porozumieć się ze szkołami wyższymi, które określają wymogi dotyczące tych dokumentów.
 4. Świadectwa, dyplomy, certyfikaty oraz ich duplikaty wydawane na wniosek zainteresowanego są, zgodnie z § 5. pkt. 4. ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2021 r., poz. 1203), wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyłki poleconej.
  Informujemy, iż od 1 kwietnia 2018 r. Poczta Polska w oparciu o Akty Światowego Związku Pocztowego przyjęte
  w 2016 roku na Kongresie w Stambule, tj. Światową Konwencję Pocztową i Protokół Końcowy Światowej Konwencji Pocztowej i zastrzeżenia złożone przez kilka krajów, zaprzestała świadczenia usługi potwierdzenia odbioru dla zagranicznych rejestrowanych przesyłek listowych do następujących krajów: Brazylii, Danii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. (https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/przesylki-zagraniczne/listy/list-polecony/).
  Do w/w krajów nie ma zatem możliwości wysyłki dokumentów.

Formularz wniosku o wydanie duplikatu

Pobierz wniosek zwrotu opłaty

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content