Duplikaty dokumentów

W Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału, można otrzymać duplikaty wyłącznie tych dokumentów, które były przez nią wydane.

W celu uzyskania duplikatu dokumentów:

– zaświadczenia o wynikach sprawdzianu
– zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
– świadectwa dojrzałości wydanego po zdaniu „nowej matury”
– odpisu świadectwa dojrzałości wydanego po zdaniu „nowej matury”
– aneksu do świadectwa dojrzałości
– odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości
– zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego dla absolwenta szkoły ponadpodstawowej posiadającego świadectwo dojrzałości „starej matury”
– świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznych
– świadectwa ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminów eksternistycznych
– świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
– dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
– świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
– decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów OKE we Wrocławiu

należy:

1. dokonać wpłaty 26 złotych na podane poniżej konto bankowe OKE we Wrocławiu, zamieszczając na dowodzie wpłaty informację o tym jakiego dokumentu dotyczy opłata.

NBP Oddział Okręgowy Wrocław 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000

2. zwrócić się pisemnie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z wnioskiem o wydanie duplikatu wyłącznie na zamieszczonym poniżej formularzu, dołączając do wniosku potwierdzenie dowodu wpłaty.

Pobierz wniosek

Pobierz wniosek zwrotu opłaty

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.