Wydawanie apostille i uwierzytelnianie

Wydawanie apostille i uwierzytelnianie dokumentów wydanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu:

 • Świadectwo dojrzałości,
 • Aneks do świadectwa,
 • Świadectwo potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 • Dyplom potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznych,
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminów eksternistycznych,
 • Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych,
 • Zaświadczenie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie egzaminów eksternistycznych,

APOSTILLE

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wydaje apostille w celu umożliwienia posługiwania się świadectwem, aneksem, dyplomem lub zaświadczeniem w państwach będących stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Apostille sporządza się według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie lub odrębnego dokumentu do niej dołączanego.

Za wydanie apostille nie pobiera się opłaty skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.).

W celu uzyskania apostille należy:

 1. złożyć (osobiście, lub pocztą) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu wniosek o wydanie apostille

Pobierz wniosek – apostille

 1. dołączyć do wniosku oryginał dokumentu, który ma zostać poświadczony klauzulą apostille

UWIERZYTELNIANIE

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uwierzytelnia świadectwa, aneksy dyplomy lub zaświadczenia przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą. Za uwierzytelnienie dokumentu pobiera się opłatę skarbową w wysokości 26,00 zł (za każdy dokument).

Opłatę należy uiścić na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
nr: 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000.

W celu uzyskania uwierzytelnienia należy:

 1. złożyć (osobiście lub pocztą) w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu wniosek o uwierzytelnienie

Pobierz wniosek- uwierzytelnianie

 1. dołączyć do wniosku oryginał dokumentu, który ma zostać uwierzytelniony
 2. dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty

 

Skip to content