Informacje dla zdających

Komunikaty

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2024/2025

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część pisemna

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część praktyczna

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat w sprawie zadań jawnych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i szczegółowego harmonogramu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 2. 2024 Lato

Komunikat w sprawie terminu egzaminu zawodowego w Sesji 2.: 2024 Lato

Komunikat dyrektora CKE w sprawie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych


Deklaracje i wnioski

Wniosek o wydanie dyplomu

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent

Deklaracja dla absolwenta, którego szkoła została zlikwidowana oraz osoby, która ukończyła KKZ w przypadku likwidacji podmiotu prowadzącego KKZ

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ

Deklaracja dla osoby, przystępującej do egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz osoby dorosłej – uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych

Deklaracja dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawodowego – uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych

Informacja dotycząca przystąpienia do egzaminu:
dla zdającego egzamin

 

Skip to content