Kategorie
Komunikaty

Termin przekazywania wyników z egzaminu maturalnego 2009

Komunikat Dyrektora CKE o terminie wystawienia świadectw egzaminu maturalnego w 2009 r.

Na podstawie § 8 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca ‎‎2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. Nr 58 z 2005 r, poz. 504 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala daty wystawienia wydawanych świadectw dojrzałości na dzień:

– 30 czerwca 2009 r.
– 15 września 2009 r.

Informuję, że ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego oraz wręczenie świadectw ‎dojrzałości odbędzie się w powyższych terminach i będzie mieć miejsce w macierzystych szkołach osób zdających egzamin maturalny.
 

Kategorie
Komunikaty

Komunikat o egzaminach zawodowych dla absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w 2009 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminach zawodowych dla absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w 2009 roku.

W związku z przedłużającymi się pracami związanymi z wyposażeniem szkół i placówek w jednolity sprzęt dla potrzeb przeprowadzania egzaminów zawodowych, w sesji czerwcowej w 2009 r. egzamin zawodowy dla absolwentów techników i szkół  policealnych będzie przeprowadzany na dotychczasowych zasadach, tj.:

1. w zawodach: fototechnik, technik informatyk, technik teleinformatyk, asystent operatora ‎dźwięku, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, technik mechanizacji rolnictwa, ratownik ‎medyczny, technik dentystyczny – na stanowiskach egzaminacyjnych wyposażonych, zgodnie ze standardem wymagań, w urządzenia i sprzęt umożliwiający wykonanie prac manualnych wchodzących w zakres pracy egzaminacyjnej;

2. w zawodzie technik rachunkowości – z wykorzystaniem jednego z następujących pakietów finansowo-księgowych: Symfonia, CDN Optima, WF Fa-Kir, KsH, Rewizor, Raks, Hermes Standard, od sesji czerwcowej 2009 r. – INSERT;

3. w zawodzie technik mechanik okrętowy – z wykorzystaniem komputera z pakietem biurowym i pakietem symulacyjnym obejmującym diagnostykę i obsługę silnika głównego i urządzeń pomocniczych siłowni statku;

4. w zawodzie technik prac biurowych – z wykorzystaniem komputera z pakietem biurowym ‎zawierającym edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny współpracujący z zainstalowanym systemem ‎operacyjnym.

W zawodzie  technik ekonomista egzamin będzie przeprowadzany z wykorzystaniem jednego z następujących pakietów do wspomagania operacji finansowo-księgowych, gospodarki magazynowej, zatrudnienia i płac:

• INSERT,
• Symfonia,
• ‎CDN Optima,
• CDN Klasyk,
• WA-PRO,
• Raks,
• Varico.

Absolwenci, którzy przystąpią do tego egzaminu będą wykonywać zadanie egzaminacyjne ‎obejmujące, między innymi, opracowanie wskazanych elementów jego rozwiązania na komputerze.

Absolwenci szkół kształcących w zawodzie technik ekonomista, które nie stosują w ‎procesie kształcenia zawodowego komputera z właściwym dla tego zawodu ‎oprogramowaniem, będą zdawać egzamin zawodowy na dotychczasowych zasadach (tj. z wykorzystaniem kalkulatora).

Na egzaminie zawodowym w zawodzie sprzedawca i drukarz zadania egzaminacyjne będą uwzględniać wymagania egzaminacyjne zawarte w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu zawodowego ogłoszonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. (Dz.U. nr 207 poz. 1497).
W zawodzie sprzedawca w etapie praktycznym zdający będą wykonywać zadania praktyczne na stanowiskach egzaminacyjnych wyposażonych w kasę fiskalną lub komputer z oprogramowaniem do sporządzania faktur. Zdający będą losować zadania praktyczne, które wykonają na egzaminie.

W sesji czerwcowej w 2010 r. egzamin zawodowy na stanowiskach egzaminacyjnych wyposażonych, zgodnie ze standardem wymagań, w urządzenia i sprzęt umożliwiający wykonanie prac manualnych wchodzących w zakres pracy egzaminacyjnej odbędzie się w następujących zawodach: technik analityk, technik geodeta, technik telekomunikacji, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych.
 

Kategorie
Komunikaty

Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym i poprawkowym w 2009 r.

 

Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym-czerwiec 2009 r.

Na podstawie § 102 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala następujące terminy przeprowadzenia egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie.

Egzamin odbędzie się w następujących terminach:

data

 dzień tygodnia

początek

godz. 9.00

początek godz. 14.00

3. czerwca

środa

język polski

historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu

4. czerwca

czwartek

wiedza o społeczeństwie

historia 

5. czerwca

piątek

język angielski

inne języki obce

8. czerwca

poniedziałek

matematyka

fizyka i astronomia, filozofia

9. czerwca

wtorek

biologia

chemia

10. czerwca

środa

geografia

informatyka, język łaciński i kultura antyczna, przedmioty w językach obcych


Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w pierwszym tygodniu czerwca 2009 roku.


Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – sierpień 2009 r.

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 ) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala następujące terminy przeprowadzenia egzaminu maturalnego dla zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, a przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin odbędzie się w następujących terminach:

Egzamin pisemny – 25 sierpnia 2009 roku, początek godz. 9.00

Egzamin ustny – 24 – 28 sierpnia 2009 roku

Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2009 roku.

 

Kategorie
Komunikaty

Wpływ zmiany podstawy programowej z matematyki na przebieg egzaminów zewnętrznych w r.szk. 2008/2009

Komunikat dyrektora CKE z dnia 11.09.2008 r. na temat wpływu zmiany podstawy  programowej z matematyki na przebieg egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2008/2009.

Młodzież, która przystąpi do egzaminów w roku szkolnym 2008/2009, była uczona według programów nauczania uwzględniających treści starej podstawy programowej. Obowiązująca od  1  września 2007 r. nowa podstawa programowa z matematyki  różni się zakresem treści dla poszczególnych etapów kształcenia od podstawy programowej obowiązującej wcześniej. Mając to na uwadze, ogłaszam listę treści, które nie będą sprawdzane na egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2008/2009.

 Poziom egzaminu 

 Treści nauczania, które nie będą sprawdzane na sprawdzianie i egzaminach w roku szkolnym 2008/2009

Sprawdzian w klasie VI Procenty. Przykłady przyporządkowań; zaznaczanie punktów o danych współrzędnych i odczytywanie współrzędnych punktów na płaszczyźnie. Przykłady odbić lustrzanych; oś symetrii figury. Kąty wierzchołkowe; kąty przyległe. Ostrosłupy – ich siatki i  modele. Walce, stożki, kule – rozpoznawanie w  sytuacjach praktycznych.
Egzamin gimnazjalny Przykłady liczb niewymiernych. Wzory skróconego mnożenia. Interpretacja geometryczna układu równań liniowych z dwiema niewiadomymi. Kąt środkowy i  kąt wpisany oparte na tym samym łuku. Przykłady przekształceń geometrycznych. Proste równoległe przecięte trzecią prostą. Twierdzenie Talesa. Wzajemne położenie prostej i  okręgu; prosta styczna. Równoległość i  prostopadłość w przestrzeni.
Egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowy Podstawowe pojęcia rachunku zdań. Potęgi o wykładniku niewymiernym. Logarytmy; podstawowe własności logarytmów. Dzielenie wielomianów, twierdzenie Bézouta. Definicja ogólna funkcji homograficznej i  jej własności. Sposoby rozwiązywania nierówności z funkcją homograficzną. Przekształcenia wykresów funkcji liczbowych: y=-f(x), y= f(-x). Twierdzenie o okręgu wpisanym w czworokąt i okręgu opisanym na czworokącie. Opis półpłaszczyzny za pomocą nierówności. Miara łukowa kąta. Definicje funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta. Wykresy funkcji trygonometrycznych. Funkcja wykładnicza.
Równania trygonometryczne; sin x=a, cos x=a, tg x= a,
dla 0o < x <90o.
Równanie okręgu  (x-a)+ (y-b)2= r2  . Wzory dotyczące permutacji, kombinacji, wariacji z powtórzeniami i bez powtórzeń.
Egzamin maturalny z matematyki – poziom rozszerzony Twierdzenie o rozkładzie liczby naturalnej na czynniki pierwsze. Wzór (a – 1)(1 + a +…+ an-1) = an -1. Indukcja matematyczna. Różnowartościowość funkcji. Funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Dwumian Newtona. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne. Nierówności trygonometryczne. Wzory redukcyjne. Przykłady ciągów zdefiniowanych rekurencyjnie. Pojęcie granicy ciągu. Obliczanie granic ciągów. Suma szeregu geometrycznego. Pojęcie funkcji ciągłej. Pojęcie pochodnej. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej. Obliczanie pochodnych wielomianów i funkcji wymiernych. Związek pochodnej z istnieniem ekstremów i   z monotonicznością funkcji. Zastosowanie pochodnej do rozwiązywania problemów praktycznych. Przykłady przekształceń geometrycznych: obrót. Twierdzenie o związkach miarowych między odcinkami stycznych i siecznych. Wielościany foremne. Rzut prostokątny na płaszczyznę. Prawdopodobieństwo warunkowe. Wzór na prawdopodobieństwo całkowite. Niezależność zdarzeń. Schemat Bernoullego. Twierdzenie o  trzech prostych prostopadłych.
 

 Dodatkowe informacje:

1. Na egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2008/2009 obowiązują dotychczasowe standardy wymagań egzaminacyjnych w zakresie zgodnym z nową podstawą programową z matematyki, z uwzględnieniem treści powyższego komunikatu.

2. Ogłoszenie listy treści, które nie będą sprawdzane na egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2008/2009, nie powinno prowadzić do odstąpienia od realizacji tych treści w szkole, jeśli występują w aktualnych programach nauczania. Wydawcy podręczników deklarują podjęcie działań zmierzających do upowszechnienia informacji o sposobach realizacji nowej podstawy programowej z matematyki z wykorzystaniem dotychczasowych podręczników i zbiorów zadań. Dotyczy to w szczególności propozycji modyfikacji rozkładu czasu poświęcanego na realizację materiału programowego.

3. W dodatkowym komentarzu Marek Legutko opisuje rolę podstawy programowej z matematyki w kontekście wymagań egzaminacyjnych.

4. Ograniczenie zakresu treści nie oznacza obniżenia wymagań egzaminacyjnych. Przeciwnie – ma służyć zwiększeniu efektywności kształcenia matematycznego w szkole, ukazywanej m.in. poprzez wyniki egzaminów zewnętrznych. Szerzej o tym pisze w swoim komentarzu prof.  Zbigniew Marciniak, przewodniczący zespołu ekspertów, który przygotował propozycje zmian w podstawie programowej i standardach wymagań egzaminacyjnych.

5. Szczegółowy komentarz do dotychczasowej podstawy programowej z matematyki w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się maturą zaprezentowano w zaktualizowanym „Informatorze o egzaminie maturalnym z matematyki w latach 2008 i 2009” opublikowanym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) i okręgowych komisji egzaminacyjnych. W informatorze tym znajdują się też przykłady zadań egzaminacyjnych odnoszących się do aktualnego zakresu treści nauczania.
 

Skip to content