Kategorie
Egzaminatorzy

Kandydaci – wymagania

Szkolenia kandydatów na egzaminatorów – kwalifikowanie na szkolenie, wpis do ewidencji egzaminatorów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2230).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1305 ze zm.).

Wymagania formalno-prawne

Na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów może zostać zakwalifikowana osoba, która:

 • posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny, egzamin zawodowy, albo jest nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie, z którą są związane zajęcia edukacyjne wchodzące w zakres egzaminu;
 • posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej, niepublicznej szkole artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, zakładzie kształcenia   nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny;
 • spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2–4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730), tj.:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
  • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną – zwolnieniem z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania, albo wydaleniem z zawodu nauczyciela (art. 76 ust. 1 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela).

Na szkolenia dla kandydatów na egzaminatora egzaminu zawodowego może zostać również zakwalifikowana osoba, która jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego albo sektorowej rady do spraw kompetencji, oraz:

 • posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu i spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730), albo
 • posiada przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, i spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730), albo
 • posiada co najmniej sześcioletnie udokumentowane doświadczenie w zawodzie, którego zakres odpowiada zawodowi, w zakresie którego ubiega się o wpis do ewidencji egzaminatorów, uzyskane w okresie ostatnich 10 lat, i spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730).

Osoba spełniająca powyższe wymogi formalne może zostać zakwalifikowana na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów, jeśli złoży w OKE następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na szkolenie i wpis do ewidencji egzaminatorów,
 • formularz kandydata na egzaminatora,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wyżej wymienione wymagania, w tym kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne (dyplomy, świadectwa, itp.).

Wpis do ewidencji egzaminatorów następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora OKE po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów, zakończonego egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania, w szczególności oceniania,  odpowiednio do zakresu odbytego szkolenia – egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.


Skip to content