Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – przetarg znak: 2150/1/09 – usługi transportowe

  

Wrocław: Świadczenie usług transportowych z materiałami egzaminacyjnymi na terenie województw dolnośląskiego i oplskiego, dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2009.
Numer ogłoszenia: 103180 – 2009; data zamieszczenia: 14.04.2009

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17761 – 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7851852, faks 071 7851866.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych z materiałami egzaminacyjnymi na terenie województw dolnośląskiego i oplskiego, dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2009..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: podano w SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 29632.50 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Poczta Polska Centrum Logistyki Oddział Regionalny we Wrocławiu, 50-950 Wrocław,ul. Kolejowa 63/65, Wrocław, kraj/woj. Polska.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 29632.50
  • Oferta z najniższą ceną: 29632.50 oferta z najwyższą ceną: 130000.00
  • Waluta: PLN.
Kategorie
Zamowienia
Skip to content