Informatory o sprawdzianie w latach 2009-2010

  

– Zaktualizowany tekst informatora o sprawdzianie w latach 2009-2010 z aneksem dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją rozwojową). Dokument PDF

 

W 2008 i 2009 roku zachowują ważność informatory w językach mniejszości narodowych z 2005 roku, niemniej jednak należy uwzględnić w nich zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz U nr 83, poz. 562).

Pliki w formacie .pdf

– Informator o sprawdzianie w języku litewskim 
– Informator o sprawdzianie w języku niemieckim 
– Informator o sprawdzianie w języku ukraińskim

 

Kategorie
Archiwum
Skip to content