Egzamin zawodowy

Informacja o wglądach do prac z egzaminu zawodowego


 

Wyciąg z obowiązującej informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024 – Formuła 2019

Wyciąg z obowiązującej informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024 – Formuła 2017

Wyciąg z obowiązującej informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024 – Formuła 2012


Wnioski o wgląd są przyjmowane od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.
Aby złożyć wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej z sesji Zima 2023 (do 30 września 2023 r.) i Lato 2023, należy wejść na stronę wniosku:

https://oke.wroc.pl/wglady/

należy wypełnić wszystkie pola (wymagane pola oznaczone są gwiazdką). Na podanego maila otrzymają Państwo kod weryfikacyjny, który należy wpisać na stronie wniosku, a następnie wybrać z listy egzaminy do wglądu oraz zaproponować termin wglądu z możliwych do wyboru.

O możliwości wyboru terminu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wniosek w zakresie wyboru kwalifikacji i części egzaminu można edytować do momentu pobrania go do realizacji przez pracowników OKE.

Wniosku nie drukuje się, wydruk zostanie przygotowany przez OKE – przed przystąpieniem do wglądu trzeba będzie go podpisać.

Na wgląd należy się zgłosić kilka minut przed wyznaczoną godziną z dowodem tożsamości.

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo wglady@oke.wroc.pl lub telefonicznie 71 785 18 94 (85).


Zdający w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu może zwrócić się do dyrektora OKE we Wrocławiu z wnioskiem o weryfikację sumy punktów, zawierającym szczegółowe uzasadnienie złożenia wniosku.

Wniosek o weryfikację sumy punktów – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Wniosek o weryfikację sumy punktów – egzamin zawodowy

Wniosek należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do OKE we Wrocławiu jednym z poniższych sposobów:

– przesłać pocztą na adres siedziby OKE: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław),
– przesłać pocztą elektroniczną skan podpisanego wniosku (wglady@oke.wroc.pl),
– przesłać poprzez platformę e-puap – adres skrzynki: \OKEWROC\skrytka,
– złożyć osobiście w siedzibie OKE (lub upoważnić do tego inną osobę).

Zdający może wnieść do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu.
Wyciąg z obowiązującej informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024
Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu zawodowego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Skip to content