Egzamin potwierdzający kwalifikacjie zawodowe – stary egzamin

Zasady składania deklaracji na sesje styczniową 2016 r.

Zgodnie z:

– Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.)
– Procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od  2013 roku.

 

Osoby składające deklarację Termin
Miejsce składania deklaracji Formularz

Absolwenci szkół

(dla osób, które ukończyły szkołę w styczniu)

najpóźniej do

20 WRZEŚNIA 2015 r.

Dyrektor szkoły macierzystej zdającego

Deklaracja przystąpienia

razem z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły

Absolwenci ze zlikwidowanych szkół

(dla osób, które ukończyły szkołę w styczniu)

najpóźniej do

20 WRZEŚNIA 2015 r.

Dyrektor OKE

Deklaracja przystąpienia

razem z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły

 

Kategorie
Aktualności
Skip to content