Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Klucze odpowiedzi do pobrania

 

A.12 Wykonywanie usług krawieckich

A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

A.14 Realizacja procesów introligatorskich

A.18 Prowadzenie sprzedaży

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

A.20 Rejestracja i obróbka obrazu

A.22 Prowadzenie działalności handlowej

A.23 Projektowanie fryzur

A.24 Wykonywanie prac biurowych

A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29 Obsługa klientów i kontrahentów

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36 Prowadzenie rachunkowości

A.38 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

A.39 Pełnienie wachty morskiej i portowej

A.40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych

A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

A.55 Drukowanie cyfrowe

A.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

A.58 Przetwórstwo wytworów papierniczych

A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

A.60 Wykonywanie badań analitycznych

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum

A.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

A.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

A.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego

B.02 Wykonywanie robót drogowych

B.05 Montaż systemów suchej zabudowy

B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

B.08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

B.15 Wykonywanie robót ciesielskich

B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.20 Montaż konstrukcji budowlanych

B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

B.24 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

B.26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

B.28 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

E.02 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.04 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

E.05 Montaż układów i urządzeń elektronicznych

E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych X, Y

E.17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

E.21 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

E.22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

E.25 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

E.26 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

M.04 Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów

M.05 Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali

M.06 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych

M.07 Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali

M.08 Wykonywanie prac wiertniczych

M.10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

M.11 Eksploatacja złóż podziemnych

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

M.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

M.32 Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

M.33 Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych

M.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

M.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

M.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

M.38 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali

M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

M.40 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

M.41 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

R.07 Ocena stanu środowiska

R.08 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

R.14 Użytkowanie zasobów leśnych

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

R.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

R.19 Organizowanie chowu i hodowli koni

R.20 Szkolenie i użytkowanie koni

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

R.23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

R.24 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

R.25 Wykonywanie prac geologicznych

R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

S.03 Realizacja nagłośnień

S.05 Realizacja nagrań studyjnych

T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

T.08 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

T.09 Wykonywanie usług kelnerskich

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

T.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Z.01 Świadczenie usług w zakresie masażu

Z.02 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

Z.03 Ochrona osób i mienia

Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych

Z.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Z.07 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Z.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Z.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Z.14 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Z.15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Z.17 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Z.21 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content