Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

Pobierz informacje

Pobierz erratę

Pobierz uzupełnienie – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 lipca 2016 r.

Załaczniki:

Wszystkie załączniki (pliki *.docx spakowane 7zip)

Poniżej załączniki w plikach *.docx

1 Wniosek o udzielenie/przedłużenie upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu
2 Wniosek o udzielenie/przedłużenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu
3 Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent
3a Deklaracja przystąpienia do egzaminu absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą
3b Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ
3c Deklaracja przystąpienia do egzaminu osoba dorosła/ekstern
4 Wniosek dyrektora szkoły o szczególny sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu
4a Informacja o sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu – w przypadku uczenia (słuchacza), absolwenta
4b Informacja o sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu – w przypadku absolwenta z lat wcześniejszych
4c Informacja o sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu – w przypadku zdającego, któremu dostosowanie egzaminu wskazuje dyrektor oke
5 Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
5a Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu
5b Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym zespołów nadzorujących przebieg części praktycznej egzaminu
6 Protokół przebiegu części pisemnej egzaminu
6a Protokół zbiorczy z  przebiegu części pisemnej egzaminu
7 Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu części egzaminu
8 Oświadczenie zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu
9 Protokół przebiegu części praktycznej egzaminu
9a Protokół zbiorczy z przebiegu części praktycznej egzaminu
10 Wykaz zdających w sali egzaminacyjnej
11 Wniosek o wydanie dyplomu/suplementu do dyplomu
12 Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej
12a Wniosek o weryfikację sumy punktów
13 Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego
13a Wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawodowego (uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych)
14 Upoważnienie do odbioru i dostępu do materiałów egzaminacyjnych
15 Informacja dyrektora szkoły o przeprowadzeniu części praktycznej egzaminu w miejscu, w którym uczniowie szkoły odbywali praktyczną naukę zawodu
16 Informacja dyrektora szkoły/podmiotu prowadzącego KKZ o przeprowadzeniu części pisemnej lub części praktycznej w innym miejscu
17 Wewnętrzny harmonogram części pisemnej /części praktycznej egzaminu
18 Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia materiałów i dokumentów zawierających informacje prawnie chronione

 

Kategorie
Aktualności
Skip to content