Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Poniżej zamieszczamy klucze punktowania odpowiedzi z części pisemnej egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się 8 września 2014 r.‎

Arkusze z egzaminu zawodowego (część pisemna) nie są publikowane na naszej stronie ‎internetowej. Zdający po napisaniu egzaminu oddawał tylko kartę odpowiedzi, natomiast arkusz ‎mógł zabrać ze sobą.‎

Klucze odpowiedzi nie dotyczą testów rozwiązywanych przy komputerze.‎
A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
A.12 Wykonywanie usług krawieckich
A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich ‎
A.20 Rejestracja i obróbka obrazu
A.22 Prowadzenie działalności handlowej ‎
A.23 Projektowanie fryzur
A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, ‎dystrybucji i magazynowania ‎
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ‎ładunków w portach i terminalach
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji ‎
A.36 Prowadzenie rachunkowości ‎
A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych ‎
A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
A.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
A.60 Wykonywanie badań analitycznych
A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
A.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
B.02 Wykonywanie robót drogowych
B.05 Montaż systemów suchej zabudowy
B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
B.08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
B.25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników ‎pomiarów
B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.05 Montaż układów i urządzeń elektronicznych
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych ‎
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych‎
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
M.11 Eksploatacja złóż podziemnych
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów ‎samochodowych
M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
M.22 Wykonywanie elementów kadłuba okrętu ‎
M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
M.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
M.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych ‎
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
R.07 Ocena stanu środowiska ‎
R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
R.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
R.20 Szkolenie i użytkowanie koni
R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury ‎krajobrazu
R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
S.01 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich
S.02 Realizacja nagrań
T.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych
T.06 Sporządzanie potraw i napojów
T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
T.08 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
T.09 Wykonywanie usług kelnerskich
T.10 Organizacja usług gastronomicznych
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Z.01 Świadczenie usług w zakresie masażu
Z.03 Ochrona osób i mienia
Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej ‎
Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych
Z.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
Z.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy ‎
Z.15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Kategorie
Aktualności
Skip to content