Zgłaszanie szkół przeprowadzających egzamin maturalny

Dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin maturalny, jest obowiązany nie później niż do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzony egzamin maturalny,  zgłosić szkołę do okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Zgłoszenie szkoły do bazy danych OKE we Wrocławiu należy przesłać na adres mail – sioeo@oke.wroc.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. RSPO szkoły,
  2. imię i nazwisko dyrektora,
  3. telefon kontaktowy do dyrektora.
Skip to content