Opłaty za egzamin maturalny

Informacje o opłatach w 2018 roku – prezentacje filmowe

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczących egzaminu maturalnego i opłat za egzaminy maturalne w 2018 roku.

część 1 – „ponowne przystąpienie do matury”

część 2 – „opłata za maturę ile i kiedy”

część 3 – „zwolnienie z opłaty za maturę”


Informacja dla absolwentów o opłatach za egzamin maturalny

 1. Egzamin maturalny zarówno w części ustnej jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

– absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu),

– absolwentów, którzy przystępują do matury z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

 1. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa i wynosi 50 zł. za egzamin. W przypadku nieobecności na egzaminie nie podlega zwrotowi.
 1. Nie wnosi się opłaty za udział w egzaminie poprawkowym w sierpniu.
 1. Opłatę należy wnieść między 1 stycznia a 7 lutego 2018 na numer rachunku:
  W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko zdającego, PESEL zdającego, przedmiot/poziom/określenie części egzaminu (pisemna lub ustna).
 1. Dodatkowo do OKE we Wrocławiu należy wysłać Zał. 26a (Informacja o wniesieniu opłaty z danego przedmiotu/przedmiotów (do pobrania ze strony www.oke.wroc.pl Zakładka Egzamin maturalny, Informacje dla zdających, Deklaracje i formularze dla zdających) oraz potwierdzenie wpłaty. Kopie tych dokumentów należy również przedłożyć w szkole.
  W terminie pomiędzy 15 a 22 lutego 2018 należy sprawdzić w szkole, czy wpłata została odnotowana przez OKE.
 1. Zał. 26 a i potwierdzenie wpłaty można wysłać mailem, pocztą lub faxem na adres Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu: ul. T. Ziellińskiego 57, 53-533 Wrocław, fax: 71-785-18-66, email: sekretariat@oke.wroc.pl.
 1. Niewniesienie opłaty za egzamin maturalny w terminie do 7 lutego skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 1. O zwolnienie z opłat mogą się ubiegać osoby, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 754,00 zł. netto (od 1 listopada 2017). Wniosek (Zał. 26b) wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów należy przesłać do OKE w terminie do 31 grudnia 2017.

Do pobrania: Informacja o opłatach + formularze


 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.