Egzamin maturalny – wgląd do prac egzam.

Pliki w formacie .pdf

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej


Wnioski o wgląd są przyjmowane od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.
Wniosek należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do OKE we Wrocławiu jednym z poniższych sposobów:

– złożyć osobiście w siedzibie OKE (lub upoważnić do tego inną osobę),
– przesłać pocztą na adres siedziby OKE: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław),
– przesłać pocztą elektroniczną skan podpisanego wniosku (wglady@oke.wroc.pl),
– przesłać poprzez platformę e-puap – adres skrzynki: \OKEWROC\skrytka

Wniosek o udostępnienie pracy do wglądu


Uwaga: wnioski o weryfikację sumy punktów złożone przed obejrzeniem pracy nie są rozpatrywane

Wniosek o weryfikację sumy punktów

Zasady wnoszenia odwołań do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Wniosek do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.