Wyposażenie ośrodków

A.01 Wytwarzanie wyrobów ze szkła
A.02 Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych
A.03 Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych
A.04 Wytwarzanie wyrobów włókienniczych
A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
A.07 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych
A.08 Wytwarzanie obuwia
A.09 Wyprawianie skór
A.10 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
A.11 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich
A.12 Wykonywanie usług krawieckich
A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
A.14 Realizacja procesów introligatorskich
A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych-fleksografia-1
A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych-fleksografia-2
A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych-offsetowe
A.16 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych
A.17 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
A.18 Prowadzenie sprzedaży
A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.20 Rejestracja i obróbka obrazu
A.21 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
A.22 Prowadzenie działalności handlowej
A.23 Projektowanie fryzur
A.24 Wykonywanie prac biurowych
A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu
A.29 Obsługa klientów i kontrahentów
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36 Prowadzenie rachunkowości
A.37 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
A.38 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych
A.39 Pełnienie wachty morskiej i portowej
A.40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej
A.41 Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych
A.42 Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
A.43 Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
A.46 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych
A.47 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła
A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych
A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
A.51 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych
A.52 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia
A.53 Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór
A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
A.55 Drukowanie cyfrowe
A.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
A.57 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych
A.58 Przetwórstwo wytworów papierniczych
A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
A.60 Wykonywanie badań analitycznych
A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum
A.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
A.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
A.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich
A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego
A.70 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
A.72 Obsługa operacyjna portu lotniczego
A.73 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej
A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
A.75 Obsługa bezpośrednia pasażerów przed podróżą w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
A.76 Obsługa bezpośrednia pasażerów w podróży w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
B.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych
B.02 Wykonywanie robót drogowych
B.03 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych
B.04 Wykonywanie robót kominiarskich
B.05 Montaż systemów suchej zabudowy
B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
B.08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
B.10 Wykonywanie izolacji przemysłowych
B.11 Wykonywanie izolacji budowlanych
B.12 Wykonywanie robót dekarskich
B.13 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych
B.14 Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej
B.15 Wykonywanie robót ciesielskich
B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
B.17 Wykonywanie robót kamieniarskich
B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
B.19 Wykonywanie robót zduńskich
B.20 Montaż konstrukcji budowlanych
B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
B.24 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
B.25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
B.26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
B.28 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
B.29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych
B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
B.31 Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych
B.32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
B.AW1 Wykonywanie i realizacja projektów aranżacji wnętrz
B.AW2 Organizowanie i kontrolowanie prac wykończeniowych we wnętrzach
E.01 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych
E.02 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.04 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
E.05 Montaż układów i urządzeń elektronicznych
E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.09 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej
E.10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych
E.11 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych
E.17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
E.21 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
E.22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
E.25 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
E.26 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
E.27 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej
E.28 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych
E.29 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych
E.30 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
E.31 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych
E.32 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
E.33 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej
E.34 Montaż i eksploatacja instalacji odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
E.35 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci rozległych
M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
M.03 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
M.04 Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów
M.05 Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali
M.06 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych
M.07 Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali
M.08 Wykonywanie prac wiertniczych
M.09 Eksploatacja otworowa złóż
M.10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową
M.11 Eksploatacja złóż podziemnych
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.13 Naprawa zegarów i zegarków
M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
M.15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych
M.16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
M.21 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich
M.22 Wykonywanie elementów kadłuba okrętu
M.23 Montaż i remont kadłuba okrętu
M.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
M.25 Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy
M.26 Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych
M.27 Montaż i naprawa oprzyrządowania wykonanego z metalu
M.28 Wykonywanie prac lakierniczych
M.29 Montaż systemów rurociągowych
M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
M.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych
M.32 Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
M.33 Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych
M.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
M.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
M.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
M.37 Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego
M.38 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali
M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
M.40 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż
M.41 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową
M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
M.45 Diagnozowanie i naprawa motocykli
M.46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
M.47 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
M.48 Wykonywanie robót szkutniczych
R.01 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych
R.02 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze
R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
R.07 Ocena stanu środowiska
R.08 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
R.12 Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim
R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
R.14 Użytkowanie zasobów leśnych
R.15 Organizacja prac rybackich w akwakulturze
R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
R.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
R.19 Organizowanie chowu i hodowli koni
R.20 Szkolenie i użytkowanie koni
R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
R.23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
R.24 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych
R.25 Wykonywanie prac geologicznych
R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
R.27 Jeździectwo i trening koni
S.01 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich
S.02 Realizacja nagrań
S.03 Realizacja nagłośnień
S.04 Montaż nagrań dźwiękowych
S.05 Realizacja nagrań studyjnych
S.06 Budowa fortepianów i pianin
S.07 Naprawa fortepianów i pianin
S.08 Strojenie fortepianów i pianin
S.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej
T.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
T.03 Produkcja wyrobów piekarskich
T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych
T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
T.06 Sporządzanie potraw i napojów
T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
T.08 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
T.09 Wykonywanie usług kelnerskich
T.10 Organizacja usług gastronomicznych
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
T.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.