Wyposażenie ośrodków

AU.01 Wykonywanie prostych zabiegów fryzjerskich

AU.02 Wytwarzanie prostych wyrobów stolarskich

AU.03 Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych

AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego

AU.05 Wytwarzanie wyrobów ze szkła

AU.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

AU.07 Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych

AU.08 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

AU.09 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

AU.10 Wytwarzanie obuwia

AU.11 Wyprawianie skór

AU.12 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

AU.13 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich

AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

AU.18 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

AU.19 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

AU.22 Obsługa magazynów

AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AU.24 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

AU.25 Prowadzenie działalności handlowej

AU.26 Projektowanie fryzur

AU.27 Wykonywanie prac biurowych

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

AU.31 Organizacja  transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

AU.32 Organizacja transportu

AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego

AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

AU.39 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

AU.40 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

AU.41 Pełnienie wachty morskiej i portowej

AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

AU.44 Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych

AU.45 Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

AU.48 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

AU.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

AU.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

AU.51 Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym

AU.52 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

AU.53 Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

AU.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

AU.57 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych

AU.58 Przetwórstwo wytworów papierniczych

AU.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

AU.60 Wykonywanie badań analitycznych

AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum

AU.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych

AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

AU.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

AU.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

AU.69 Organizacja przewozu środkami  transportu drogowego

AU.XX Przygotowanie do zdobienia i zdobienie wyrobów ceramicznych

BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

BD.02 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych

BD.03 Wykonywanie robót kominiarskich

BD.04 Wykonywanie robót montażowych , okładzinowych i wykończeniowych

BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz  instalacji sanitarnych

BD.06 Wykonywanie izolacji przemysłowych

BD.07 Wykonywanie izolacji budowlanych

BD.08 Wykonywanie robót dekarskich

BD.09 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

BD.10 Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza

BD.11 Wykonywanie robót ciesielskich

BD.12 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

BD.13 Wykonywanie robót kamieniarskich

BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BD.15 Wykonywanie robót zduńskich

BD.16 Montaż konstrukcji budowlanych

BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.19 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

BD.20 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

BD.21 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

BD.22 Organizacja robót związanych z budową , montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BD.23 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

BD.24 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy  kosztorysowania

BD.25 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

BD.26 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

BD.27 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

BD.28 Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

BD.31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych  oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarka nieruchomościami

BD.33 Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

EE.01 Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych

EE.02 Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

EE.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.05 Montaż, uruchamianie i  konserwacja instalacji , maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.06 Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

EE.07 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09 Programowanie, tworzenie  i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

EE.12 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

EE.13 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych

EE.14 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

EE.15 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

EE.16 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

EE.17 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

EE.18 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

EE.19 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

EE.20 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych – Aktualizacja z 28 grudnia 2020 r. 

EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

EE.23 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

EE.27 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

EE.28 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

EE.29 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

MG.01 Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi

MG.02 Montaż i obsługa prostych maszyn i urządzeń

MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

MG.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń do przemysłu drzewnego

MG.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

MG.06 Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych

MG.07 Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych

MG.08 Wykonywanie prac wiertniczych

MG.09 Eksploatacja otworowa złóż

MG.10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

MG.11 Eksploatacja złóż podziemnych

MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

MG.13 Naprawa zegarów i zegarków

MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MG.15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

MG.16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MG.21 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

MG.22 Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

MG.23 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

MG.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

MG.25 Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy

MG.26 Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego 

MG.27 Wykonywanie prac lakierniczych

MG.28 Montaż systemów rurociągowych

MG.29 Wykonywanie robów szkutniczych

MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

MG.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

MG.32 Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

MG.33 Organizacja budowy i remontu jednostek pływających

MG.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

MG.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

MG.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

MG.37 Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

MG.38 Organizacja i prowadzenie procesów hutniczych

MG.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

MG.40 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

MG.41 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu

MS.02 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

MS.03 Ochrona osób i mienia

MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych

MS.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

MS.07 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

MS.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

MS.10 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

MS.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

MS.13 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 

MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

MS.15 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

MS.16 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu

MS.17 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

MS.19 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

MS.20 Wykonywanie działań ratowniczych

MS.21 Zarządzanie działaniami ratowniczymi

RL.01 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

RL.02 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze

RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

RL.06 Jeździectwo i trening koni

RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

RL.08 Ocena stanu środowiska

RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

RL.10 Prowadzenie  chowu i inseminacji zwierząt

RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

RL.12 Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim

RL.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

RL.14 Użytkowanie zasobów leśnych

RL.15 Organizacja prac rybackich w akwakulturze

RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

RL.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

RL.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

RL.19 Organizacja chowu i hodowli koni

RL.20 Szkolenie i użytkowanie koni

RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

RL.23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

RL.24 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

RL.25 Wykonywanie prac geologicznych

RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

ST.01 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich

ST.02 Realizacja nagrań

ST.03 Realizacja nagłośnień

ST.04 Montaż nagrań dźwiękowych

ST.05 Realizacja nagrań studyjnych

ST.06 Budowa fortepianów i pianin

ST.07 Naprawa fortepianów i pianin

ST.08 Strojenie fortepianów i pianin

ST.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej

TG.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich

TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

TG.06 Obróbka ryb i produkcja przetworów  rybnych

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

TG.09 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich

TG.11 Organizacja usług gastronomicznych

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

TG.18 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

TG.XX Produkcja i dystrybucja wyrobów spożywczych

TG.YY Badanie jakości i zapewnienie bezpieczeństwa żywności

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.