Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych na rok szkolny 2019/2020

AU.01 Wykonywanie prostych zabiegów fryzjerskich
AU.02 Wytwarzanie prostych wyrobów stolarskich
AU.03 Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych
AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego
AU.05 Wytwarzanie wyrobów ze szkła
AU.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego
AU.07 Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych
AU.08 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
AU.09 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych
AU.10 Wytwarzanie obuwia
AU.11 Wyprawianie skór
AU.12 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
AU.13 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich
AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
AU.16 Realizacja procesów introligatorskich
AU.17 Realizacja procesów drukowania z form drukowych-fleksografia-1
AU.17 Realizacja procesów drukowania z form drukowych-fleksografia-2
AU.17 Realizacja procesów drukowania z form drukowych-offsetowe
AU.18 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych
AU.19 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
AU.20 Prowadzenie sprzedaży
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.22 Obsługa magazynów
AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AU.24 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
AU.25 Prowadzenie działalności handlowej
AU.26 Projektowanie fryzur
AU.27 Wykonywanie prac biurowych
AU.28 Realizacja projektów multimedialnych
AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
AU.32 Organizacja transportu
AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36 Prowadzenie rachunkowości
AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego
AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej
AU.39 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
AU.40 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych
AU.41 Pełnienie wachty morskiej i portowej
AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
AU.43 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej
AU.44 Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych
AU.45 Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
AU.48 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych
AU.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła
AU.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
AU.51 Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym
AU.52 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia
AU.53 Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór
AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
AU.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
AU.57 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych
AU.58 Przetwórstwo wytworów papierniczych
AU.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
AU.60 Wykonywanie badań analitycznych
AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum
AU.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych
AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
AU.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
AU.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich
AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
AU.69 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BD.02 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych
BD.03 Wykonywanie robót kominiarskich
BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BD.06 Wykonywanie izolacji przemysłowych
BD.07 Wykonywanie izolacji budowlanych
BD.08 Wykonywanie robót dekarskich
BD.09 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych
BD.10 Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza
BD.11 Wykonywanie robót ciesielskich
BD.12 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
BD.13 Wykonywanie robót kamieniarskich
BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BD.15 Wykonywanie robót zduńskich
BD.16 Montaż konstrukcji budowlanych
BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.19 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
BD.20 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
BD.21 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BD.23 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
BD.24 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania
BD.25 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
BD.26 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
BD.28 Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych
BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
BD.31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
EE.01 Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych
EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.06 Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych
EE.07 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi
EE.12 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego
EE.13 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych
EE.14 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych
EE.15 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
EE.16 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych
EE.17 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
EE.18 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej
EE.19 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
EE.20 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych
EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
EE.23 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
EE.27 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
EE.28 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
EE.29 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej
MG.01 Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.02 Montaż i obsługa prostych maszyn i urządzeń
MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn i urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
MG.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
MG.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
MG.06 Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych
MG.07 Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych
MG.08 Wykonywanie prac wiertniczych
MG.09 Eksploatacja otworowa złóż
MG.10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową
MG.11 Eksploatacja złóż podziemnych
MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
MG.13 Naprawa zegarów i zegarków
MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
MG.15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych
MG.16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.21 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich
MG.22 Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających
MG.23 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
MG.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
MG.25 Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy
MG.26 Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego
MG.27 Wykonywanie prac lakierniczych
MG.28 Montaż systemów rurociągowych
MG.29 Wykonywanie robót szkutniczych
MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
MG.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych
MG.32 Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
MG.33 Organizacja budowy i remontu jednostek pływających
MG.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
MG.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
MG.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
MG.37 Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego
MG.38 Organizacja i prowadzenie procesów hutniczych
MG.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
MG.40 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż
MG.41 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową
MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu
MS.02 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
MS.03 Ochrona osób i mienia
MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych
MS.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
MS.07 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
MS.08 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
MS.10 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
MS.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
MS.13 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
MS.15 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
MS.16 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu
MS.17 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi
MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
MS.19 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
MS.20 Wykonywanie działań ratowniczych
MS.21 Zarządzanie działaniami ratowniczymi
RL.01 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych
RL.02 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze
RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
RL.06 Jeździectwo i trening koni
RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
RL.08 Ocena stanu środowiska
RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego
RL.12 Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim
RL.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
RL.14 Użytkowanie zasobów leśnych
RL.15 Organizacja prac rybackich w akwakulturze
RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
RL.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
RL.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
RL.19 Organizacja chowu i hodowli koni
RL.20 Szkolenie i użytkowanie koni
RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
RL.23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
RL.24 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych
RL.25 Wykonywanie prac geologicznych
RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
ST.01 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich
ST.02 Realizacja nagrań
ST.03 Realizacja nagłośnień
ST.04 Montaż nagrań dźwiękowych
ST.05 Realizacja nagrań studyjnych
ST.06 Budowa fortepianów i pianin
ST.07 Naprawa fortepianów i pianin
ST.08 Strojenie fortepianów i pianin
ST.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej
TG.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich
TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych
TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
TG.06 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
TG.09 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich
TG.11 Organizacja usług gastronomicznych
TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
TG.18 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich
TG.XX Produkcja i dystrybucja wyrobów spożywczych
TG.YY Badanie jakości i zapewnienie bezpieczeństwa żywności

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.