Wgląd do prac egzaminacyjnych

Zdający, a w przypadku niepełnoletniego – zdający lub jego rodzice, mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej na swój wniosek, w siedzibie OKE we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57 w terminie wskazanym przez OKE.
Wglądu można dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 marca 2020 r

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądów

Wniosek o udostępnienie pracy do wglądu

Wnioski o wgląd są przyjmowane od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.
Wniosek należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do OKE we Wrocławiu jednym z poniższych sposobów:

– złożyć osobiście w siedzibie OKE (lub upoważnić do tego inną osobę),
– przesłać pocztą na adres siedziby OKE: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław),
– przesłać pocztą elektroniczną skan podpisanego wniosku (wglady@oke.wroc.pl),
– przesłać poprzez platformę e-puap – adres skrzynki: \OKEWROC\skrytka

Zdający w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu może zwrócić się do dyrektora OKE we Wrocławiu z wnioskiem o weryfikację sumy punktów, zawierającym szczegółowe uzasadnienie złożenia wniosku.

Wniosek o weryfikację sumy punktów

Zdający może wnieść do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu.
Zasady odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego


 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.