Wgląd do prac egzaminacyjnych

Pliki w formacie .pdf

Komunikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu dotyczący wglądów do prac egzaminacyjnych z egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

Procedury wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Wnioski o wgląd są przyjmowane od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.
Wniosek należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do OKE we Wrocławiu jednym z poniższych sposobów:

– złożyć osobiście w siedzibie OKE (lub upoważnić do tego inną osobę),
– przesłać pocztą na adres siedziby OKE: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław),
– przesłać pocztą elektroniczną skan podpisanego wniosku (wglady@oke.wroc.pl),
– przesłać poprzez platformę e-puap – adres skrzynki: \OKEWROC\skrytka

Wniosek o udostępnienie pracy do wglądu


Wniosek o weryfikację sumy punktów
Uwaga: wnioski o weryfikację sumy punktów złożone przed obejrzeniem pracy nie są rozpatrywane

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.