Postępowanie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania

Zgodnie z § 9 rozporządzenia MEN z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1305 ze zm.) w przypadku zmiany adresu zamieszkania egzaminatora powodującej zmianę właściwości komisji okręgowej, egzaminator ma obowiązek złożyć:

1) do komisji okręgowej właściwej ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania – wniosek o skreślenie z ewidencji egzaminatorów

2) do komisji okręgowej właściwej ze względu na obecne miejsce zamieszkania – wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów.

Komisja okręgowa właściwa ze względu na obecne miejsce zamieszkania egzaminatora zwraca się do komisji okręgowej właściwej ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania egzaminatora z wnioskiem o przekazanie dokumentów dotyczących egzaminatora oraz informacji potwierdzającej ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów. Po uzyskaniu tych dokumentów okręgowa komisja dokonuje wpisu do ewidencji.

Więcej informacji nt. trybu wpisywania, prowadzenia ewidencji i skreślenia z ewidencji pod numerem tel. 71 785 18 59, e-mail: szkolenia@oke.wroc.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content