Kategorie
Archiwum

Komunikat dla egzaminatorów przedmiotów ogólnokształcących

 

Szanowni Państwo Egzaminatorzy,

zbliżają się egzaminy w sesji wiosennej 2009 r. Prosimy wszystkich egzaminatorów o zalogowanie się w serwisie i zadeklarowanie chęci uczestnictwa lub rezygnacji z pracy w tej sesji.

Prosimy o zalogowanie się w następujących terminach:

• do 11 stycznia 2009 – egzaminatorzy sprawdzianu,
• do 31 stycznia 2009 – egzaminatorzy egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza
• do 7 marca 2009 – egzaminatorzy egzaminu gimnazjalnego z języków obcych
• do 20 lutego 2009 – egzaminatorzy egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie
• do 28 lutego 2009 – egzaminatorzy pozostałych przedmiotów maturalnych

Przy tej okazji prosimy o zweryfikowanie swoich danych osobowych, w tym o uzupełnienie lub uaktualnienie adresu e-mail.

Jednocześnie informujemy, że Państwa deklaracje nie są równoznaczne z powołaniem do pracy w bieżącym roku szkolnym. Dopiero po analizie rzeczywistych potrzeb (m.in. zależnych od liczby zdających) ustalimy składy zespołów i prześlemy powołanym egzaminatorom imienne zawiadomienia z harmonogramem prac.

 

Kategorie
Zamowienia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – znak: 2150/1/09 – świadczenie usług transportowych

Wrocław: Świadczenie usług transportowych z materiałami egzaminacyjnymi na terenie dwóch województw dolnośląskiego i opolskiego, dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2009.
Numer ogłoszenia: 17761 – 2009; data zamieszczenia: 15.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu , ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7851852, faks 071 7851866.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych z materiałami egzaminacyjnymi na terenie dwóch województw dolnośląskiego i opolskiego, dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2009..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: szczegółowy zakres podano w SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 15.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: podano w SIWZ.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: podano w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oke.wroc.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wrocław ul. Zielińskiego 57 pokój 14.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2009 godzina 09:00, miejsce: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wroclaw ul. Zielińskiego 57.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Do pobrania w formacie .pdf :

 

SIWZ i załączniki – Pobierz plik

Skip to content