Komunikat w sprawie szczegółowej informacji o dostosowaniu egzaminu zawodowego od 2008 roku

  

Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwentów o specyficznych trudnościach w uczeniu się, niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie od roku szkolnego 2007/2008.
 
Podstawa prawna:
– § 111 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia  2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. Nr 83, poz. 562),

– § 6 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (DzU z 2005 r. Nr 19, poz. 166),

– § 6 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU z 2005 r. Nr 19, poz. 167).
Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (zawodowego) w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych mają prawo przystąpić: 

1. absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b Ustawy o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 2;

2. absolwenci posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie tego orzeczenia;

3. absolwenci niepełnosprawni lub niedostosowani społecznie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

4. absolwenci niewidomi i słabo widzący posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

5. absolwenci chorzy lub niepełnosprawni czasowo na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

Dla wszystkich wymienionych powyżej absolwentów czas trwania etapu pisemnego i etapu praktycznego egzaminu może być przedłużony nie więcej niż o 30 minut.
Stanowiska egzaminacyjne przygotowuje się do rodzaju niepełnosprawności z wyposażeniem w odpowiedni sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, na podstawie opinii poradni, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego.

Zadania egzaminacyjne na egzaminie w etapie pisemnym i w etapie praktycznym z zakresu danego zawodu są takie same dla wszystkich przystępujących do niego absolwentów.
Dla absolwentów słabo widzących przygotowuje się arkusze egzaminacyjne dostosowane do rodzaju ich niepełnosprawności – o wielkości czcionki 16 i 24 pkt. (format A3)

Dla absolwentów niewidomych arkusze egzaminacyjne do etapu pisemnego przygotowywane są w formie plików dźwiękowych wraz z programem komputerowym lub w piśmie Braille˘a.
Do etapu praktycznego egzaminu arkusze egzaminacyjne przygotowane są w piśmie Braille˘a, w przypadku osób, które nie znają alfabetu Braille˘a, treści arkusza egzaminacyjnego czyta lektor (płyta CD).
Absolwenci niewidomi wybierają jeden z wymienionych sposobów dostosowania arkuszy egzaminacyjnych i oświadczenie  o wyborze sposobu dostosowania przekazują dyrektorowi szkoły w formie pisemnej wraz z deklaracją.
 
W czasie przeprowadzania egzaminów obecny jest specjalista z zakresu danej niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego: oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog lub pedagog resocjalizacji oraz tłumacz języka migowego.
Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwentów odpowiada w etapie pisemnym przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego, w etapie praktycznym – kierownik ośrodka egzaminacyjnego.

 

Kategorie
Komunikaty
Skip to content