Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2009 roku

  

Na podstawie § 56 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 z późniejszymi zmianami) ogłaszam listę olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2009 roku:
 

L.p. Nazwa olimpiady Zwolnienie z przedmiotu
1. Chemiczna chemia
2. Biologiczna biologia
3. Historyczna historia
4. Literatury i Języka Polskiego język polski
5. Geograficzna i Nautologiczna geografia
6. Języka Niemieckiego język niemiecki
7. Języka Francuskiego język francuski
8. Języka Angielskiego język angielski
9. Języka Rosyjskiego język rosyjski
10. Języka Łacińskiego język łaciński i kultura antyczna
11. Języka Białoruskiego język białoruski
12. Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym wiedza o społeczeństwie
13. Wiedzy o Prawach Człowieka wiedza o społeczeństwie
14. Wiedzy o Unii Europejskiej (organizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku) wiedza o społeczeństwie
15. Fizyczna fizyka
16. Matematyczna matematyka
17. Informatyczna informatyka
18. Artystyczna .
. – sekcja plastyki historia sztuki
. – sekcja muzyki historia muzyki

19.1

Filozoficzna filozofia

Kategorie
Komunikaty
Skip to content