Kandydaci

Szkolenia kandydatów na egzaminatorów – kwalifikowanie na szkolenie, wpis do ewidencji egzaminatorów

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity DzU. z 2015 r. poz. 1305).

Wymagania formalno-prawne
Na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów może zostać zakwalifikowana osoba, która:
– posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole z zakresu której przeprowadzany jest sprawdzian lub egzamin, albo jest nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie związanej z zajęciami edukacyjnymi wchodzącymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu,
– posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny,
– spełnia warunki określone w art. 10, ust. 5, pkt 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami tj.:

• posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
• korzysta z praw publicznych,
• nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie

Egzaminatorem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe może również zostać osoba która jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców, albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego:
– posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu i spełnia warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4.
– posiada przygotowanie zawodowe uznane prze dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia w zawodzie w którym przeprowadzany jest egzamin o którym mowa w art. 7 ust. 1d, i spełnia warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4.

Osoba spełniająca powyższe wymogi formalne może zostać zakwalifikowana na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów jeśli złoży w OKE następujące dokumenty:
– wniosek o przyjęcie na szkolenie i wpis do ewidencji egzaminatorów,
– formularz kandydata na egzaminatora,
– potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne (dyplomy, świadectwa, itp.)

Wpis do ewidencji egzaminatorów następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora OKE po pozytywnym ukończeniu szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów.


 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.