Informacje dla zdających

Komunikaty

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2021 roku

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2022 roku

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2021 roku

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część pisemna

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część praktyczna

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych w 2021 roku

Komunikat w sprawie zadań jawnych

Komunikat w sprawie terminu egzaminu zawodowego w Sesji 1.: styczeń – luty 2021 r.

Komunikat w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 1.: styczeń-luty 2021


Deklaracje i wnioski

Wniosek o wydanie dyplomu

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent

Deklaracja dla absolwenta, którego szkoła została zlikwidowana oraz osoby, która ukończyła KKZ w przypadku likwidacji podmiotu prowadzącego KKZ

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ

Deklaracja dla osoby, przystępującej do egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz osoby dorosłej – uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych

Deklaracja dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawodowego – uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych


Informacja dotycząca przystąpienia do egzaminu:
dla zdającego egzamin


 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.