Informacje dla zdających

Komunikaty

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2024/2025

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

– Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część pisemna – opublikowany zostanie w grudniu 2023

– Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część praktyczna – opublikowany zostanie w grudniu 2023

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat w sprawie zadań jawnych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat w sprawie terminu egzaminu zawodowego w Sesji 1.: 2024 Zima

– Komunikat w sprawie szczegółowego harmonogramu części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 1. 2024 Zima zostanie opublikowany w październiku 2023 r.

Komunikat dyrektora CKE w sprawie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych


Deklaracje i wnioski

Wniosek o wydanie dyplomu

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent

Deklaracja dla absolwenta, którego szkoła została zlikwidowana oraz osoby, która ukończyła KKZ w przypadku likwidacji podmiotu prowadzącego KKZ

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ

Deklaracja dla osoby, przystępującej do egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz osoby dorosłej – uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych

Deklaracja dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawodowego – uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych


Informacja dotycząca przystąpienia do egzaminu:
dla zdającego egzamin


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content