Informacje dla zdających

Komunikaty

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2020 roku

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2021 roku

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020 rok

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych w 2020 roku

– Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część pisemna sesja styczeń-luty 2020

– Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część praktyczna styczeń-luty 2020

Komunikat w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1.: styczeń – luty 2020 r.

Komunikat w sprawie terminów przekazywania dyplomów


Deklaracje i wnioski

– Wniosek o wydanie dyplomu/suplementu do dyplomu

– Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent

– Deklaracja przystąpienia do egzaminu absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą

– Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ

– Deklaracja przystąpienia do egzaminu osoba dorosła/ekstern

– Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego

– Wniosek o dopuszczenie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych


Informacja dotycząca przystąpienia do egzaminu:
dla zdającego egzamin

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.