Informacje dla zdających

Komunikaty

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2020 roku

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2021 roku

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020 rok

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych w 2020 roku

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część pisemna sesja czerwiec-lipiec 2020

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część praktyczna sesja czerwiec-lipiec 2020

Komunikat w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 2.: czerwiec – lipiec 2020 r.

Komunikat w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie technik pożarnictwa w sesji 2: czerwiec – lipiec 2020 r.


Deklaracje i wnioski

Wniosek o wydanie dyplomu/suplementu do dyplomu

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent

Deklaracja przystąpienia do egzaminu absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ

Deklaracja przystąpienia do egzaminu osoba dorosła/ekstern

Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych


Informacja dotycząca przystąpienia do egzaminu:
dla zdającego egzamin
opłaty za egzamin


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.