Egzamin zawodowy – upoważnianie ośrodków egzaminacyjnych

Upoważnienia do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego.

 

W związku z terminami składania wniosków o upoważnienie do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego lub wniosków o przedłużenie tego upoważnienia, określonymi rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.1, przypominamy wszystkim  dyrektorom szkół, placówek oraz pracodawcom, którzy przewidują organizację etapu praktycznego egzaminu o konieczności złożenia do OKE we Wrocławiu:
 
– wniosku o przedłużenie upoważnienia – nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu, na który udzielono upoważnienia,
– wniosku o upoważnienie do organizacji egzaminu – na 7 miesięcy przed terminem egzaminu.

Ośrodki przeprowadzające egzamin jednocześnie dla absolwentów techników i szkół policealnych oraz zasadniczych szkół zawodowych powinny złożyć dwa wnioski – jeden dla zawodów kształconych w technikach i szkołach policealnych, drugi dla zawodów kształconych w zasadniczych szkołach zawodowych.
Formularze wniosków są do pobrania poniżej.

 

1 § 126 ust. 3 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami)

 

Wykazy wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego dla zawodów kształconych na poziomie technikum i szkoły policealnej znajdują się w serwisie dyrektora szkoły.

 


 

Wszystkie pliki w formacie .pdf

  

Zasady udzielania upoważnień

 

ZAŁĄCZNIKI

1. Wniosek o udzielenie upoważnienia

 

1A. Wniosek o przedłużenie upoważnienia

2A. Informacje o wyposażeniu szkoły/placówki do etapu praktycznego egzaminu w zawodach, w których kształcenie odbywa się w technikach i szkołach policealnych – Pobierz plik

2B. Informacje o wyposażeniu szkoły/placówki do etapu praktycznego egzaminu w zawodach, w których kształcenie odbywa się w zasadniczych szkołach zawodowych – Pobierz plik

3A. Lista zawodów wymagających upoważnienia dyrektora OKE, w których kształcenie odbywa się w technikach i szkołach policealnych

3B. Lista zawodów, w których kształcenie odbywa się w zasadniczych szkołach zawodowych

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.