Deklaracje i formularze dla zdających

Deklaracje:

Załącznik 1a, – Deklaracja A dla ucznia ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej, który w 2022 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego
po raz pierwszy oraz dla absolwenta liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje i w 2022 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

Załącznik 1b, – Deklaracja B dla absolwenta liceum uzupełniającego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego dla młodzieży albo absolwenta zlikwidowanego liceum, technikum, szkoły artystycznej albo absolwenta szkoły za granicą, która nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce albo absolwenta szkoły średniej przed 2005 r. nieposiadającego żadnego świadectwa dojrzałości albo osoby, która w sesji zimowej 2022 r. zamierza ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Załącznik 1c, – Deklaracja C dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

Załącznik 1d, – Deklaracja D dla ucznia, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
Декларація учня про складання іспиту на атестат зрілості у 2022 р., що стосується дітей і молоді, які є громадянами України, про яких ідеться в § 3 Розпорядження Міністра освіти і науки від 21 березня 2022 р. про організацію навчання, виховання та догляду.


Formularze:

Załącznik 2 – Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Załącznik 3b – Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu), dla osoby, która składa deklarację
do dyrektora OKE

Załącznik 5a – Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady

Załącznik 5b – Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych dla ucznia albo absolwenta 4-letniego technikum
(z lat 2006–2022) ALBO ucznia branżowej szkoły II stopnia, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum ALBO osoby posiadającej dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie albo dyplom zawodowy ALBO osoby posiadającej dokumenty (świadectwa, certyfikaty), które uprawniają do uzyskania takiego dyplomu ALBO osoby, która nie chce przystąpić do niektórych albo do wszystkich egzaminów z przedmiotów dodatkowych, które wskazała w deklaracji

Załącznik 6 – Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Załącznik 7 – Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

Załącznik 19a – Oświadczenie o sprawdzeniu komputera

Załącznik 19b – Oświadczenie o sprawdzeniu poprawności nagrania plików przekazywanych do oceny

Załącznik 21b – Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień

Załącznik 21d – Zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej

Załącznik 22a – Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego

Załącznik 22c – Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu maturalnego

Załącznik 25a – Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Załącznik 25b – Wniosek o weryfikację sumy punktów

Załącznik 25c – Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Załącznik 26 – Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

Załącznik 27 – Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca.

Załącznik 30 – Wniosek absolwenta, który przystępował do egzaminów w latach 2017–2021, o wydanie w 2022 r. świadectwa dojrzałości

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content