Kategorie
Aktualności

Dystrybucja i odbiór materiałów egzaminacyjnych w dniu pisemnych maturalnych egzaminów poprawkowych

Uprzejmie przypominamy Państwu Dyrektorom Szkół Ponadgimnazjalnych, w których odbędą się pisemne maturalne egzaminy poprawkowe,
że arkusze egzaminacyjne będą dostarczone do szkół pocztą kurierską w dniu egzaminu, tj. 25 sierpnia 2009 r. ,w godz. 5:00 – 7:30.
Arkusze zostaną odebrane przez kuriera po egzaminach w godz. 13:00 – 15:00.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 10 sierpnia wysłaliśmy do szkół przesyłkę poleconą zawierającą instrukcję, listy zdających, naklejki kodowe i etykietę kurierską.

 

 

Kategorie
Aktualności

Upoważnienia do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego

W związku z terminami składania wniosków o upoważnienie do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego lub wniosków o przedłużenie tego upoważnienia, określonymi rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.1, przypominamy wszystkim zainteresowanym dyrektorom szkół, placówek oraz pracodawcom o konieczności złożenia do OKE we Wrocławiu:
 
– do dnia 30 września 2009 roku wniosku o przedłużenie upoważnienia,
– do dnia 30 października 2009 roku wniosku o upoważnienie do organizacji egzaminu w czerwcu 2009 r.

Ośrodki przeprowadzające egzamin jednocześnie dla absolwentów techników i szkół policealnych oraz zasadniczych szkół zawodowych powinny złożyć dwa wnioski – jeden dla zawodów kształconych w technikach i szkołach policealnych, drugi dla zawodów kształconych w zasadniczych szkołach zawodowych.
Formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej OKE we Wrocławiu w zakładce: egzamin zawodowy/upoważnienie ośrodków egzaminacyjnych.

 

 

1 § 126 ust. 3 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami)

Kategorie
Aktualności

Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2010 r.

Na podstawie § 63 ust. 1 punkt 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości listę środowisk, języków programowania i programów użytkowych, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2010 roku:
 

 Środowisko

 Język programowania
(kompilator)*

 Program użytkowy*

Windows z systemem
plików NTFS 

– Turbo Pascal 5.5 lub nowszy
– Free Pascal (FPC 2.0) lub nowszy
– MS Visual Studio C++
– Borland C++ Builder 6 Personal
– Dev C++ 4.9.9.2 lub nowszy
– Delphi 7 Personal
– Java SE Development Kit 6 lub nowszy + edytor Eclipse Classic 3.5.0 lub nowszy

– MS Office 2000 (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint)

– MS Office 2002/XP (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint)

– MS Office 2003 (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint) >

– MS Office 2007 (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint)

Linux z KDE  – FreePascal (FPC 2.0) lub nowszy
– GCC 4.4.0 C/C++ lub nowszy
– Java SE Development Kit 6 lub nowszy + edytor Eclipse Classic 3.5.0 lub nowszy
– OpenOffice i MySQL 5.0 lub nowszy

*tylko jeden dla wybranego środowiska

Uwaga: Zdający jest zobowiązany wybrać środowisko wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę.
Dane do drugiej części egzaminu będą dostarczone dla każdego zdającego na płycie CD.
Szkoła powinna zapewnić dla każdego zdającego pamięć USB (pendrive) o niedużej pojemności do tymczasowego zapisu plików przez zdającego podczas drugiej części egzaminu.

 

Kategorie
Aktualności

Trzyletnie wskaźniki EWD dla gimnazjów

Zostały już opublikowane trzyletnie wskaźniki EWD dla polskich gimnazjów. Są one pomyślane jako źródło informacji o gimnazjach przydatne w ewaluacji zewnętrznej. W syntetyczny, graficzny sposób charakteryzują gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.cke.scholaris.pl

 

 

Skip to content