Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

  

Poniżej zamieszczamy klucze punktowania odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się 16 czerwca 2014 r.

Arkusze z egzaminu zawodowego (część pisemna) nie są publikowane na naszej stronie internetowej. Zdający po napisaniu egzaminu oddawał tylko kartę odpowiedzi, natomiast arkusz mógł zabrać ze sobą.

Klucze odpowiedzi nie dotyczą testów rozwiązywanych przy komputerze.

 

A.02Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych

A.12Wykonywanie usług krawieckich

A.13Wytwarzanie wyrobów stolarskich

A.18Prowadzenie sprzedaży

A.19Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

A.20Rejestracja i obróbka obrazu

A.22Prowadzenie działalności handlowej

A.23Projektowanie fryzur

A.25Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

A.26Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.27Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

A.28Organizacja i nadzorowanie transportu

A.30Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.33Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.34Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

A.35Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36Prowadzenie rachunkowości

A.37Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

A.44Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

A.48Projektowanie wyrobów odzieżowych

A.50Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

A.54Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania

A.59Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

A.61Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

A.62Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

A.63Organizacja i powadzenie archiwum

A.64Opracowywanie materiałów archiwalnych

A.65Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

A.66Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego.

A.67Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

A.68Obsługa klienta w jednostkach administracji

A.70Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

B.02Wykonywanie robót drogowych

B.05Montaż systemów suchej zabudowy

B.06Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

B.07Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

B.08Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.09Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

B.16Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

B.18Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.23Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

B.25Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

B.27Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

B.30Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.32Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

B.33Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B.34Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

B.35Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

B.36Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

E.01Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych

E.02Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

E.03Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.05Montaż układów i urządzeń elektronicznych

E.06Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.07Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.08Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.12Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

E.15Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

E.16Montaż i eksploatacja sieci rozległych

E.19Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

E.24Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

M.01Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

M.08Wykonywanie prac wiertniczych

M.11Eksploatacja złóż podziemnych

M.12Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.14Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

M.17Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

M.18Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.19Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.20Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

M.21Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

M.24Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

M.30Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

M.34Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

M.35Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

M.39Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

M.44Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

R.03Prowadzenie produkcji rolniczej

R.04Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

R.05Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

R.06Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

R.07Ocena stanu środowiska

R.09Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

R.10Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

R.11Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

R.13Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

R.16Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

R.18Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

R.19Organizacja chowu i hodowli koni

R.21Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.23Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

R.26Wykonywanie kompozycji florystycznych

S.02Realizacja nagrań

S.04Montaż nagrań dźwiękowych

S.09Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej

T.03Produkcja wyrobów piekarskich

T.04Produkcja wyrobów cukierniczych

T.05Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

T.06Sporządzanie potraw i napojów

T.07Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

T.08Prowadzenie działalności agroturystycznej

T.09Wykonywanie usług kelnerskich

T.11Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

T.13Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

T.15Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Z.01Świadczenie usług w zakresie masażu

Z.02 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

Z.03Ochrona osób i mienia

Z.04Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych

Z.06Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Z.07Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Z.08Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Z.09Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Z.10Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

Z.11Wykonywanie świadczeń opiekuńczych wspomagających rozwój dziecka

Z.12Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie

Z.13Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Z.14 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji

Z.15Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Z.16Świadczenie usług w zakresie dietetyki

Z.18Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu

Z.19Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

Z.20Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Z.22Wykonywanie działań ratowniczych

Z.23 Zarządzanie działaniami ratowniczymi

Kategorie
Aktualności
Skip to content