Informacje dla zdających

- Komunikat w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 4.: sierpień – październik 2016 r.

- Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych - część pisemna Sesja 4 sierpień - październik 2016

- Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych - część praktyczna Sesja 4 sierpień - październik 2016

- Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2016 roku

- Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2017 roku + terminarz 

- Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2016 roku

- Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2017 roku

- Wniosek o wydanie dyplomu/suplementu do dyplomu

- Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

- Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent

- Deklaracja przystąpienia do egzaminu absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą

- Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ

- Deklaracja przystąpienia do egzaminu osoba dorosła/ekstern

 

Informacja dotycząca przystąpienia do egzaminu:
- przez uczniów/słuchaczy
- przez absolwentów szkół
- przez absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych
- przez osoby zdające eksternistyczny egzamin zawodowy
- dla osób dorosłych, które są uczestnikiem lub ukończyły przygotowanie zawodowe dorosłych organizowane przez Starostę

 


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/20121002084258896

()