Szkolenia kandydatów na egzaminatorów – kwalifikowanie na szkolenie, wpis do ewidencji egzaminatorów

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity DzU. z 2015 r. poz. 1305).

 

Wymagania formalno-prawne
Na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów może zostać zakwalifikowana osoba, która:
- posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole z zakresu której przeprowadzany jest sprawdzian lub egzamin, albo jest nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie związanej z zajęciami edukacyjnymi wchodzącymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu,
- posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny,
- spełnia warunki określone w art. 10, ust. 5, pkt 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami tj.:

 

   • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   • korzysta z praw publicznych,
   • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie


Egzaminatorem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe może również zostać osoba która:
- jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców, albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego,
- posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu oraz uzyskany w  okresie ostatnich 6 lat przed złożeniem wniosku co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym przeprowadzany jest egzamin.

Osoba spełniająca powyższe wymogi formalne może zostać zakwalifikowana na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów jeśli złoży w OKE następujące dokumenty:
-  wniosek o przyjęcie na szkolenie i wpis do ewidencji egzaminatorów,
-  formularz kandydata na egzaminatora,
- potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne (dyplomy, świadectwa, itp.)

Wpis do ewidencji egzaminatorów następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora OKE po pozytywnym ukończeniu szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów. 

Ostatnia Aktualizacja 08.10.2015|56.430 Odsłon Wersja do Wydruku