Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Wykaz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej.


Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły został zamieszczony formularz z wykazem uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i słuchaczy szkoły policealnej, którzy zostali zgłoszeni do egzaminu z ostatniej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie w sesji maj - lipiec 2016.

Przeznaczeniem formularza jest potwierdzenie przez dyrektora szkoły faktu ukończenia szkoły w dniu 24 czerwca 2016 r. przez poszczególnych uczniów/słuchaczy.

Wygenerowaną w formularzu listę absolwentów należy wydrukować, opieczętować i wysłać do OKE do 01 lipca 2016 r.