Egzamin maturalny

Opłaty za egzamin maturalny.


- informacja o opłatach

- załącznik 26a - Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny

- załącznik 26b - Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

- nr rachunku: NBP Oddział Okręgowy Wrocław 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000

Uwaga: konieczny dopisek: Opłata za egzamin maturalny/PESEL/Przedmioty.

Należy pamiętać o przesłaniu zał. 26a wraz z dowodem wpłaty do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu pocztą na adres: ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław
albo przez e-mail: sekretariat@oke.wroc.pl